Bulletin de Correspondance Hellénique 57

ὀβολός 10

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Νομισματοκοπεία, Εικονογραφία, Κυκλοφορία, Ιστορία. Από την Αρχαιότητα έως και τη Νεότερη Εποχή

LA MONNAIE DANS LE PÉLOPONNÈSE

Production, iconographie, circulation, histoire. De l’Antiquité à l’époque moderne

COINS IN THE PELOPONNESE

Mints, Iconography, Circulation, History. From Antiquity to Modern Times

Sous la direction de Εύα Αποστoλου et de Charles Doyen

Format : 18,5 x 24 cm, tome I. 528 pages, tome II. 288 pages

Prix 90 €

Parution mai 2018

© École française d’Athènes - ISBN 978-2-86958-295-8

Ce colloque consacré au Péloponnèse était le sixième d’une série de rencontres organisées par les Amis du Musée numismatique, autour d’une province particulière de l’espace grec, en collaboration avec les Éphories locales et les Centres de recherche qui y sont actifs. Puisque le colloque s’est tenu à Argos, l’École française d’Athènes s’y est tout naturellement investie et assume aujourd’hui la coédition des Actes. Le nombre des ateliers péloponnésiens autant que l’importance historique de la péninsule, à toutes époques, font de cet Obolos ­10 l’un des projets les plus ambitieux de la collection. Par commodité, l’ample matière a été répartie en deux volumes, consacrés le premier à la période antique, le second aux époques postérieures, de Byzance jusqu’à la fondation de l’État grec moderne. L’abondance des fouilles menées chaque année dans le Péloponnèse, le dynamisme des chercheurs qui en exploitent les résultats, mais aussi l’abondance relative des productions monétaires locales expliquent la très riche moisson d’études relatives à l’Antiquité, qu’il s’agisse d’analyses de fond ou de publication de matériel inédit. Leur nombre même a amené les éditeurs à en extraire une dizaine de contributions consacrées à des trouvailles monétaires locales ou au signalement de monnaies de collection, à les traduire en langue française et à les regrouper en un dossier à part publié dans une livraison du BCH 139-140.2 (2015-2016), sous le titre « Monnaies et trouvailles péloponnésiennes. Compléments au Colloque d’Argos 2011 ». Inséparables des contributions publiées dans ce Supplément au BCH, elles attirent notamment l’attention sur quelques travaux plus spécifiques de circulation monétaire antique.

Το Συνέδριο, αφιερωμένο στην Πελοπόννησο, είναι το έκτο (ΣΤ΄) στη σειρά των «Επιστημονικών Συναντήσεων» που έχουν διοργανώσει μέχρι σήμερα «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου», οι οποίοι επιλέγουν κάθε φορά μια διαφορετική περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας προκειμένου να εξετασθεί η νομισματική παραγωγή και κυκλοφορία σε αυτήν, διαχρονικά. Οι διοργανωτές, κατά πάγια τακτική τους, συνεργάζονται με τους τοπικούς επιστημονικούς φορείς, όπως Εφορείες Αρχαιοτήτων, Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά κέντρα. Στην προκειμένη περίπτωση, καθώς το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Άργος, ήταν απολύτως φυσικό να αναλάβει και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών το δικό της ρόλο και σήμερα τον εκπληρώνει ως συνεκδότης των Πρακτικών. Το πλήθος νομισματοκοπείων της Πελοποννήσου και η ιδιαίτερη ιστορική σημασία της διαχρονικά, αναδεικνύουν τον Οβολό 10 ίσως το πιο φιλόδοξο πόνημα της σειράς. Για πρακτικούς λόγους το πλούσιο συγγραφικό υλικό που συγκεντρώθηκε, μοιράστηκε σε δύο τόμους: ο πρώτος αφορά τους αρχαίους χρόνους, ο δεύτερος τις μεταγενέστερες εποχές, από το Βυζάντιο ως το νεώτερο Ελληνικό κράτος.

Καθώς ήταν πάλι μεγάλος ο αριθμός των συμμετοχών η εκδοτική ομάδα επέλεξε να αποσπαστούν από αυτό το Supplément του BCH (Οβολός 10) δέκα συμμετοχές οι οποίες εστιάζουν σε δύο θεματικές: σε ανασκαφικά νομίσματα από την Πελοπόννησο και σε νομισματικές συλλογές. Τα κείμενα μεταφράστηκαν στα Γαλλικά και αποτελούν πλέον ιδιαίτερη ενότητα, που δημοσιεύεται στο περιοδικό BCH 139-140.2 (2015-2016) με τον τίτλο Monnaies et trouvailles péloponnésiennes. Compléments au Colloque d’Argos 2011. Παραμένουν, πάντως, αναπόσπαστο τμήμα του δικού μας Supplément του BCH, και προσελκύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μελετητών σε συγκεκριμένα θέματα της αρχαίας νομισματικής κυκλοφορίας. Οι πολυάριθμες ανασκαφές που διεξάγονται κάθε χρόνο στην Πελοπόννησο, οι διάφορες τοπικές νομισματικές εκδόσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και το επιστημονικό υπόβαθρο των ερευνητών που ασχολήθηκαν είτε με αδημοσίευτα νομίσματα είτε με ενδελεχή επανεξέταση παλαιού, γνωστού υλικού, έδωσαν σπουδαίους επιστημονικούς καρπούς: ένα πλούσιο απάνθισμα μελετών που αφορούν το νόμισμα στην Αρχαιότητα.